فیوز فشنگی
فیوز های فشنگی
  • برای حفاظت در تاسیسات مسکونی، تجاری و موارد مشابه
  • ولتاژ 400v جریان متناوب (AC)
  • ولتاژ 250v جریان مستقیم (DC)
  • جریان نامی 2A تا 100A
  • ظرفیت قطع 50kA(AC) و 80kA(DC)
  • در تیپ: gG
  • در سایزهای:Dιو Dιι و Dιιι
  • انواع پایه فیوزهای سرامیکی و پلاستیکی